[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เมนูหลัก
ระบบสารสนเทศ TBC-KK
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 119 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner
::: ประวัติวิทยาลัย :::

 

<<< ประวัติวิทยาลัย >>>
 

               ปัจจุบันโรงเรียนพณิชยการขอนแก่น เป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอน 2 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตริวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรกรมอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2545 ปรับปรุง 2546 ประเภทพาณิชยกรรม สาขางานการบัญชี สาขางานการขาย สาขางานคอมพิวเตอร์ สาขางานประชาสัมพันธ์ สาขางานภาษาต่างประเทศ สาขางานการเลขานุการ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามหลักสูตรกรมอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานการบัญชี สาขางานการตลาด สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (สาขางานการพัฒนาโปรแกรมและสาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน) สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาเลขานุการ 

 

ตราสัญญลักษณ์ วิทยาลัย

 

ตราสัญญลักษณ์

 

 


ปรัชญาของโรงเรียน

คุณภาพ  คุณธรรม

 

สีประจำโรงเรียน“ แดง – ขาว

 

อัตลักษณ์

 ภูมิทัศน์สวย  ห้องเรียนสะอาด บรรยากาศน่าเรียน

 

อัตลักษณ์

 บุคลิกภาพดี – มีคุณธรรม

 

 พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตนักศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
2. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
3. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการ

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

 มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม รูทันการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข