ชื่อ - นามสกุล :ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน
ตำแหน่ง :อธิการ/ผู้รับใบอนุญาต
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารระดับสูง
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้รับใบอนุญาต