ชื่อ - นามสกุล :นางพิสมัย แก้วบุญเรื่อง
ตำแหน่ง :อาจารย์สาขาการบัญชี
หน้าที่หลัก :งานครุภัณฑ์/งานกิจกรรมสาขา SSR/งานนิเทศการสอน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณบดีบัญชี การตลาด และพื้นฐาน
หน้าที่ในกลุ่ม : งานครุภัณฑ์/งานกิจกรรมสาขา SSR/งานนิเทศการสอน