ชื่อ - นามสกุล :นางภาราดา กดสาพรมมา
ตำแหน่ง :อาจารย์สาขาการตลาด
หน้าที่หลัก :งานฝึกประสบการณ์/ฝึกงาน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณบดีบัญชี การตลาด และพื้นฐาน
หน้าที่ในกลุ่ม : งานฝึกประสบการณ์/ฝึกงาน