ชื่อ - นามสกุล :นางคมเดือน พรรษา
ตำแหน่ง :อาจารย์สาขาการบัญชี
หน้าที่หลัก :งานบริการการศึกษา/งานพัฒนาบุคลากร
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานมาตรฐานการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : งานบริการการศึกษา/งานพัฒนาบุคลากร